განცხადებები

განცხადებები

26 სექტემბერს, 16:00 საათზე, კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება პროფესორ ჯაკომო რინალდის (ურბინოს უნივერსიტეტი, იტალია) ლექცია თემაზე: „ჰეგელის თვითცნობიერების ფილოსოფიის მეტაფიზიკური წანამძღვრები“.

განცხადებები

2017 წლის 22-23 სექტემბერს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ფილოსოფია და ქრისტიანობა - ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია“. კონფერენციის ორგანიზატორია ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივი. კონფერენციის მუშაობაში ქართველ მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელის შემოქმედების ცნობილი უცხოელი მკვლევარები (ფილოსოფოსები, თეოლოგები, სოციალური მეცნიერებების წარმომამდგენლები). კონფერენციის პროგრამა იხ. აქვე: Geo Eng

განცხადებები

ქრისტიანული ფილოსოფიისა და ქრისტიანული ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 2017 წლის 23 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00-დან 18:00 საათამდე ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის დეკანატში (მისამართი: გურიის ქუჩა 1, ქალაქი ფოთი).

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

უნივერსიტეტის ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობაა საქართველოს ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით/შინაგანაწესით დადგენილი წესით, უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვება და პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლა.

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სპეციფიკის გათვალისწინებით, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის გარეშე, მხოლოდ შიდა საუნივერსიტეტო  გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

 

დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

ბ) განცხადება სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად საუნივერსიტეტო გამოცდებზე დაშვების თხოვნის შესახებ;

გ) ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მისივე დედნის წარდგენით - სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულმა პირმა);

ე) ფერადი ფოტოსურათი (2 ცალი / 3X4-ზე), ელექტრონული ვერსიითურთ.

 

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები ცხადდება და ჩატარდება შემდეგ საგნებში:

 

1. ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაზე: 

(ა) უცხო ენა – 26.09.2017 (12:00 სთ.).

(ბ) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები – 28.09.2017 (12:00 სთ.).

(გ) ფილოსოფიის საფუძვლები – 29.09.2017 (12:00 სთ.).

 

2. ქრისტიანული ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე: 

(ა) უცხო ენა – 26.09.2017 (12:00 სთ.).

(ბ) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები – 28.09.2017 (12:00 სთ.).

 

თითოეული შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით და იგი ჩაბარებულად ითვლება, თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. საგამოცდო ცხრილით დადგენილი გამოცდის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში მომდევნო გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატი არ დაიშვება.

უნივერსიტეტის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე მაგისტრანტობის კანდიდატის ჩარიცხვა ფორმდება დადგენილი წესით მის მიერ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლების მოპოვებისა და პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის შემდგომ, უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის დადებული ხელშეკრულებითა და უნივერსიტეტის რექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.

რექტორის ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდეგ პირი ხდება უნივერსიტეტის სტუდენტი - მაგისტრანტი. მითითებული განკარგულებითი დოკუმენტი 2017 წლის 5 ოქტომბრამდე უნდა გაიგზავნოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში. რექტორის ერთიან სამართლებრივ აქტში მითითებული უნდა იყოს მაგისტრანტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც მაგისტრანტმა მოიპოვა სწავლის გაგრძელების უფლება. ასევე უნივერსიტეტმა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2017 წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარადგინოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი ფორმის შესაბამისი ინფორმაცია ჩარიცხული პირების შესახებ ელექტრონული ფორმით.

განცხადებები

2017 წლის 21 ივნისს, 14.00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, განგრძობადი განათლების პროგრამის ფარგლებში, გაიმართება დეკანოზ ლევან მათეშვილის მოხსენება თემაზე: „რელიგიური განათლების პრობლემა სეკულარულ გარემოში (საჯარო სკოლების მაგალითზე)“.

განცხადებები

2017 წლის 5-7 ივნისს პროფ. ჰელმუტ შნაიდერი ჩაატარებს ლექცია-სემინარებს ჰეგელის ესთეტიკის შესახებ.

ღონისძიებების ჩატარების განრიგი:

5 ივნისი, 17.00 სთ., კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზი

ჰეგელის ესთეტიკა - ხელოვნების მეტაფიზიკა და ისტორია (მოხსენება)

6 ივნისი, 12.00 სთ., კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზი

ჰეგელის ესთეტიკა: რჩეული ფრაგმენტების განხილვა (სემინარი)

7 ივნისი, 16.00 სთ., კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზი

ჰეგელის ესთეტიკა: რჩეული ფრაგმენტების განხილვა (სემინარი)

განცხადებები

2017 წლის 23 აისს, 13:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართება ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის მორიგი ღონისძიება - ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე დიონისე არეოპაგელი და პეტრე იბერი.

განცხადებები

2017 წლის 9 მაისს, 13:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება ლონდონის კონფლიქტებისა და სახელმწიფოებრიობის საინფორმაციო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის, დოქტორ დენის სამუტის საჯარო ლექცია თემაზე:„სამხრეთ კავკასია მომდევნო ათწლეულში: ფრაგმენტაცია, ინტეგრაცია თუ იზოლაცია?“

განცხადებები

2017 წლის 27 აპრილს, 13:00 საათზე, ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზში, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის ბიუროს უფროსი, ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კახიძე წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: „სოციალური მედია და თანამედროვე საზოგადოება“.

მოხსენება გაიმართება მუდმივმოქმედი სემინარის - „ქრისტიანობა და თანამედროვეობა“ - ფარგლებში.

განცხადებები

2017 წლის 4 აპრილს, 12:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართება ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის შეხვედრა. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართება ინტერდისციპლინური სამეცნიერო დისკუსია თემაზე „ქრისტიანობა და თანამედროვე მეცნიერება“. დისკუსიას გაუძღვებიან ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორები: გიორგი თავაძე და გიორგი ხუროშვილი.