მაგისტრატურა (ქრისტიანული ფსიქოლოგია)

სამაგისტრო პროგრამის აღწერილობა 

პროგრამის სახელწოდება: ქრისტიანული ფსიქოლოგია / Christian Psychology 0313

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი / MA in Psychology 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 (ECTS) კრედიტი, (1 კრედიტი = 25 საათს). პროგრამის ხანგრძლივობა 2 აკადემიური წელი (4 აკადემიური სემესტრი). ერთი აკადემიური სემესტრი მოიცავს 19 კვირას (აქედან: 15 კვირა მოიცავს სწავლა/სწავლების პროცესს და შუალედურ შეფასებებს, 4 კვირა - დასკვნითი გამოცდის მომზადებასა და ჩაბარებას).