მაგისტრატურა (ქრისტიანული ფსიქოლოგია)

სამაგისტრო პროგრამის აღწერილობა 

პროგრამის სახელწოდება: ქრისტიანული ფსიქოლოგია 111808 / Christian Psychology 111808

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მაგისტრი / MA in Psychology

პროგრამის ხელმძღვანელი: ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი გიორგი თავაძე 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 (ECTS) კრედიტი, (1 კრედიტი = 25 საათს). პროგრამის ხანგრძლივობა 2 აკადემიური წელი (4 აკადემიური სემესტრი). ერთი აკადემიური სემესტრი მოიცავს 19 კვირას (აქედან: 15 კვირა მოიცავს სწავლა/სწავლების პროცესს, 1 კვირა - შუალედურ გამოცდას, 3 კვირა - დასკვნითი გამოცდის მომზადებასა და ჩაბარებას).

 იხ. სრულად: 

 ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლებიახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები სამაგისტრო პროგრამა ქრისტიანულ ფსიქოლოგიაში