მიღების წესი

მიღების წესი

უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

 უნივერსიტეტში შემსვლელი პირი უნდა აკმაყოფილებდეს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ სპეციალურ მოთხოვნებს, რომლებიც განსაზღვრულია უნივერსიტეტის რექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით და გამოქვეყნებულია მისაღები გამოცდების პროგრამებთან ერთად.

 მაგისტრატურაში მიღების პროცედურა:

მიღების წესი

უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

 დოქტორანტურაში მიღების პროცედურა:

დოქტურანტურაში მიღება ცხადდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, რის შესახებაც ინფორმაცია ვრცელდება ვებ გვერდით.