გალერეა

კონფერენცია: „ქრისტიანული ჰერმენევტიკა - ისტორია და თანამედროვეობა“