უნივერსიტეტის ავტორიზაცია

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტს მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, უნივერსიტეტის სტატუსი. აქედან გამომდინარე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი ახორციელებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებს.

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 14.12.2015 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 25.01.2017

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 28.12.2021