დოქტორანტურა (ქრისტიანული ფილოსოფია)

სადოქტორო პროგრამის აღწერილობა 

პროგრამის სახელწოდება: ქრისტიანული ფილოსოფია 111809 / Christian Philosophy 111809

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის დოქტორი / PhD in Philosophy

პროგრამის ხელმძღვანელი: ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ ირემაძე

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 (ECTS) კრედიტი, (1 კრედიტი = 25 საათს). პროგრამის ხანგრძლივობა 3 აკადემიური წელი (6 აკადემიური სემესტრი). ერთი აკადემიური სემესტრი მოიცავს 19 კვირას.

იხ. სრულად: 

ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლებიახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები სადოქტორო პროგრამა ქრისტიანულ ფილოსოფიაში