ბაკალავრიატი (თეოლოგია)

საბაკალავრო პროგრამის აღწერილობა 

პროგრამის სახელწოდება: თეოლოგია 1003 / Theology 1003

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: თეოლოგიის ბაკალავრი / Bachelor’s degree in Theology

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი, თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 (ECTS) კრედიტი, (1 კრედიტი = 25 საათს). პროგრამის ხანგრძლივობა 4 აკადემიური წელი (8 აკადემიური სემესტრი). ერთი აკადემიური სემესტრი მოიცავს 19 კვირას (აქედან: 15 კვირა მოიცავს სწავლა/სწავლების პროცესს, 1 კვირა - შუალედურ გამოცდას, 3 კვირა - დასკვნითი გამოცდის მომზადებასა და ჩაბარებას). 

იხ. სრულად: 

 ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლებიახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა