თენგიზ ირემაძე

 

ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი. 2003 წელს, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტში (გერმანია), დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ფილოსოფიაში (სადისერტაციო ნაშრომის თემა - „აზროვნების კონცეფციები ნეოპლატონიზმში“).

1998-2006 წწ. თენგიზ ირემაძე იყო ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის ანტიკური და შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ისტორიის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი (კათედრის გამგე: პროფ. ბურკჰარდ მოიზიში).

2006-2009 წწ. თენგიზ ირემაძე იყო სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ქართული და უცხოეთის ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილების გამგე.

2007 წლიდან თენგიზ ირემაძე არის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით და ამავე უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი. იგი არის რამდენიმე მონოგრაფიის (გერმანულ და ქართულ ენებზე) ავტორი, ასევე, არაერთი წიგნის თანაავტორი. მისი სტატიები გამოქვეყნებულია ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ, ბულგარულ, უკრაინულ, პოლონურ და რუსულ ენებზე.

დიდი გერმანელი პოეტის, ერნსტ მაისტერის ლექსების ქართულ ენაზე თარგმანისათვის თენგიზ ირემაძე „ერნსტ მაისტერის საზოგადოების“ საპატიო წევრი გახდა, ხოლო 2006 წელს კი განხორციელდა მის მიერ თარგმნილი ლექსების ორენოვანი (გერმანულ და ქართულ ენებზე) გამოცემა თვით ამ საზოგადოების მთავარი წელიწდეულის მიერ.

თენგიზ ირემაძე არის „სტენფორდის ფილოსოფიური ენციკლოპედიის“ ერთ-ერთი ავტორი, მრავალი ფილოსოფიურ-ლიტერატურული საზოგადოებისა და ცნობილი ფილოსოფიური წელიწდეულების სამეცნიერო-საგამომცემლო საბჭოს წევრი: „Lessing-Akademie“, „International Association of Patristic Studies“, „Ernst-Meister-Gesellschaft“, „Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale“ (SIEPM), „Jahrbuch für Hegelforschung“ და სხვა. ამასთანავე, მას ცნობილ უცხოურ გამომცემლობებთან გაფორმებული აქვს საგანგებო საავტორო ხელშეკრულებები.

თენგიზ ირემაძის სამეცნიერო ნაშრომების ანალიზს მიეძღვნა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (2008 წ.), არაერთი სამეცნიერო სტატია, კრებული და მონოგრაფია. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია: G. Baramidze, M. Gogatishvili, L. Zakaradze, U. R. Jeck, D. J. Lacey: (Neo)platonism and Modernity. Materials of the International Conference dedicated to Tengiz Iremadze's book „Konzeptionen des Denkens im Neuplatonismus“ (2008) და U. R. Jeck: Erläuterungen zur georgischen Philosophie (2010). მისი ფილოსოფიური ნაშრომების დამსახურებად უცხოელი და ქართველი სპეციალისტები მიიჩნევენ ანტიკური და შუასაუკუნეებრივი ნეოპლატონიზმის თეორიული კონცეპტების იმგვარ ინტერკულტურულ კონტექსტში კვლევას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა დიდი ბერძენი მოაზროვნის, პროკლე დიადოხოსის (V ს.) ფილოსოფიის რეცეფციისა და ტრანსფორმაციის მანამდე უცნობი ასპექტების წინა პლანზე წამოწევა და რეაქტუალიზება. თენგიზ ირემაძემ პროგრამულად, სისტემურად დაამუშავა და დაასაბუთა შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ტიპოლოგიურ-სისტემური ინტერპრეტაციის ახალი, ინტერკულტურული კონცეპტი (მოდელი), რამაც ამ დარგის არაერთი ცნობილი წარმომადგენლის საგანგებო ყურადღება მიიქცია.

2015 წელს თენგიზ ირემაძე გახდა ფილოსოფიის პროფესორი ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში (ფოთი, საქართველო). აქვე იგი ხელმძღვანელობს კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით არქივს და არის მისი დირექტორი (2014 წლიდან).

თენგიზ ირემაძის კვლევისა და სწავლების სფეროებია: ევროპული ფილოსოფია, კავკასიური ფილოსოფია, ომისა და მშვიდობის ფილოსოფია. 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები:
მონოგრაფიები (ავტორი/თანაავტორი):
 1. Konzeptionen des Denkens im Neu­platonismus. Zur Rezeption der Proklischen Philo­so­phie im deutschen und georgischen Mittelalter: Dietrich von Freiberg – Berthold von Moosburg – Joane Petrizi (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 40), Amsterdam – Philadelphia: B. R. Grüner Publishing Company, 2004.
 2. ფრიდრიხ ნიცშე. „ესე იტყოდა ზარატუსტრა“: ტექსტი და კონტექსტი, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2006.
 3. Der Aletheiologische Realismus. Schalwa Nuzubidse und seine neuen Denkansätze, Tbilisi: Publishing House “Nekeri”, 2008.
 4. ვალტერ ბენიამინი: ცხოვრება, მოღვაწეობა, აქტუალობა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2008.
 5. რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2010 (თანაავტორები: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი თავაძე); მეორე გამოცემა - თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 6. ალეთეიოლოგიური რეალიზმი. შალვა ნუცუბიძე და მისი აზროვნების ახლებური საწყისები, გერმანულიდან თარგმნა გიორგი თავაძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 7. ფილოსოფია ეპოქათა და კულტურათა გზაგასაყარზე. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 8. ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2014 (თანაავტორები: ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი ხუროშვილი, უდო რაინჰოლდ იეკი, მიხეილ გოგატიშვილი, მიტროპოლიტი გრიგოლი, გიორგი თავაძე).
 9. ფილოსოფიური ურბანისტიკა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2014 (თანაავტორები: ჰელმუტ შნაიდერი, გიორგი ხუროშვილი, ლალი ზაქარაძე, მიხეილ გოგატიშვილი, გიორგი თავაძე).
 10. პითაგორა კავკასიური ფილოსოფიის კონტექსტში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2014.
 11. ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფია და მისი გაგების პერსპექტივები, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2015.
 12. რელიგია - შემწყნარებლობა - სახელმწიფო, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2016.
 13. ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, (თანაავტორები: ჰ. შნაიდერი, ლ. ზაქარაძე, გ. ხუროშვილი, მ. მჭედლიძე, უ. რ. იეკი, ა. ქშუტაშვილი, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე), თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016.
 14. შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფია. სისტემური მონახაზი მისი სპეციფიკის გასაგებად. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019.
 15. ახალი დროის ქართული ფილოსოფია. სისტემური მონახაზი მისი სპეციფიკის გასაგებად. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020.
 16. იოანე პეტრიწის ფილოსოფია. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2021.
 17. შუა საუკუნეების ფილოსოფია, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2022.

 

სამეცნიერო სერიები:

1. ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია, სერიის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი თენგიზ ირემაძე (გამოდის 2007 წლიდან).

 • ტ. 1: ნიცშე საქართველოში. ეძღვნება თამაზ ბუაჩიძის ნათელ ხსოვნას, რედაქტორ-შემდგენი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „არხე“, 2007.
 • ტ. 2: ფილოსოფია – დიალექტიკა – ლოგიკა. სავლე წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, რედაქტორ-შემდგენელნი და წინათქმის ავტორები: ლ. ზაქარაძე, თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „არხე“, 2008.
 • ტ. 3: სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები, რედაქტორ-შემდგენელნი: ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი. მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2009.
 • ტ. 4: ლალი ანთიძე, ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმი, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2010.
 • ტ. 5: Philosophy in Global Change. Jubilee volume dedicated to the 65th anniversary of Burkhard Mojsisch, edited by T. Iremadze in collaboration with H. Schneider and K. J. Schmidt, Tbilisi: Publishing House “Nekeri”, 2011.
 • ტ. 6: აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები. უდო რაინჰოლდ იეკის დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, რედაქტორ-შემდგენლები და წინათქმის ავტორები: თ. ირემაძე და გ. თევზაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012.
 • ტ. 7: ბერნჰარდ ვალდენფელსი, გზები ფენომენოლოგიისა, პასუხს რომ იძლევა, ფრანგულიდან ქართულად თარგმნა დ. ლაბუჩიძემ, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 • ტ. 8: გიორგი თავაძე, ფილოსოფიური გეოგრაფია. ისტორია, პრობლემები, პერსპექტივები, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2016.

2. ფილოსოფია-სოციოლოგიის კლასიკური და თანამედროვე ტექსტები. თარგმანები, სერიის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი თენგიზ ირემაძე (გამოდის 2007 წლიდან).

 • ტ. 1: ნიკლას ლუმანი, საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სისტემის ცვლილებანი და მასობრივი მედია, გერმანულიდან თარგმნა დ. დუმბაძემ, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „არხე“, 2007.
 • ტ. 2: ანრი ბერგსონი, ცნობიერება და სიცოცხლე, ფრანგულიდან თარგმნა დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერიამ, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „არხე“, 2007.
 • ტ. 3: კარლ შმიტი, ხმელეთი და ზღვა. მსოფლიო-ისტორიული განაზრება, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა გ. თავაძემ, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2010.
 • ტ. 4: ჰანა არენდტი, რა არის ხელისუფლება? ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2015.
 • ტ. 5: ფრენსის ბეკონი, ახალი ატლანტიდა, ქართულად თარგმნა გ. ხუროშვილმა, მთავარი რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2016.

3. ფილოსოფია და სოციოლოგია დღეს, სერიის დამფუძნებელი და ერთ-ერთი რედაქტორი თენგიზ ირემაძე (გამოდის 2008 წლიდან).

 • ტ. 1: თენგიზ ირემაძე, ვალტერ ბენიამინი. ცხოვრება, მოღვაწეობა, აქტუალობა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2008.
 • ტ. 2: Tengiz Iremadze, Der Aletheiologische Realismus. Schalwa Nuzubidse und seine neuen Denkansätze, “Nekeri”, Tbilisi, 2008.
 • ტ. 3: ბურკჰარდ მოიზიში, ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, ინგლისურიდან ქართულად თარგმნა გიორგი ბარამიძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2009.
 • ტ. 4: ჰელმუტ შნაიდერი, ფილოსოფიური გეოგრაფია, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა გიორგი თავაძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2010.
 • ტ. 5: უდო რაინჰოლდ იეკი, განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ, გერმანულ და ქართულ ენებზე, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლალი ზაქარაძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2010.
 • ტ. 6: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე, რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2010.
 • ტ. 7: გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება, რედაქტორ-შემდგენლები: მამუკა თავხელიძე, თენგიზ ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2011.
 • ტ. 8: ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი, თბილისი), მთავარი რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, რედაქტორები: ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი ბარამიძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2011.
 • ტ. 9: უდო რაინჰოლდ იეკი, განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ, გერმანულ და ქართულ ენებზე, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლალი ზაქარაძემ, მეორე გამოცემა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012.
 • ტ. 10: ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი, თბილისი), მთავარი რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, რედაქტორები: ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი ბარამიძე, მეორე გამოცემა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 • ტ. 11: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე, რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ, მეორე გამოცემა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 • ტ. 12: თენგიზ ირემაძე, ალეთეიოლოგიური რეალიზმი. შალვა ნუცუბიძე და მისი აზროვნების ახლებური საწყისები, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა გიორგი თავაძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 • ტ. 13: გიორგი თავაძე, შატილი ფილოსოფიური გეოგრაფიის პერსპექტივიდან, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 • ტ. 14: თენგიზ ირემაძე, ჰელმუტ შნაიდერი, გიორგი ხუროშვილი, ლალი ზაქარაძე, მიხეილ გოგატიშვილი, გიორგი თავაძე, ფილოსოფიური ურბანისტიკა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2014.
 • ტ. 15: თენგიზ ირემაძე, ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფია და მისი გაგების პერსპექტივები, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2015.

4. აღმოსავლეთი და დასავლეთი - კულტურათა დიალოგი, სერიის დამფუძნებლები და სამეცნიერო-რედაქტორები: თენგიზ ირემაძე და ჰელმუტ შნაიდერი (გამოდის 2012 წლიდან).

 • ტ. 1: ჰელმუტ შნაიდერი: ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა, გერმანულიდან თარგმნა გიორგი თავაძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012.
 • ტ. 2: გიორგი თავაძე: რუკების ძალა. გელათი და „კავკასიური ფილოსოფიის“ ცნება ინტერკულტურული ფილოსოფიის ჭრილში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 • ტ. 3: თენგიზ ირემაძე: პითაგორა კავკასიური ფილოსოფიის კონტექსტში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2014.
 • ტ. 4: გიორგი ხუროშვილი: იერუსალიმი და ათენი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კონტექსტი, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2015.

5. Philosophie und Sozialtheorie, begründet und herausgegeben von T. Iremadze, U. R. Jeck, H. Schneider, Berlin: Logos Verlag, 2014 ff.

 • Bd. 1: Leben verstehen, herausgegeben von T. Iremadze, U. R. Jeck, H. Schneider, Berlin: Logos Verlag, 2014.

 

ცალკეული გამოცემების რედაქტორობა:
 1. მამუკა ბიჭაშვილი, ლაიბნიცის მეტაფიზიკა და ენის ფილოსოფია, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2005.
 2. გურამ თევზაძე, იოანე პეტრიწი, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2006.
 3. გურამ თევზაძე, ვალენტინ ვაიგელი, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2006.
 4. გიორგი ხეოშვილი, რუსული რელიგიური ფილოსოფიის პრობლემები (ლეონტიევი, როზანოვი, ბულგაკოვი), რედაქტორი და წინასიტყვაობის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2006.
 5. ფილოსოფია – ღვთისმეტყველება – კულტურა. პრობლემები და პერსპექტივები. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი გურამ თევზაძის 75 წლისთავისადმი, რედაქტორები და წინასიტყვაობის ავტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2007 (ქართველ და უცხოელ ფილოსოფოსთა სტატიები ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ და იტალიურ ენებზე).
 6. ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007.
 7. ვალტერ ბენიამინი, ხელოვნების ნიმუში მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში. ისტორიის ცნების შესახებ. გერმანულიდან თარგმნა დ. დუმბაძემ, რედაქტორები: რ. ასათიანი, თ. ირემაძე. პირველი გამოცემა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2007 (მეორე, განხლებული გამოცემა - თბილისი, 2007 წ.; მესამე გამოცემა - თბილისი, 2008 წ.).
 8. გურამ თევზაძე, აღორძინების ეპოქის ფილოსოფია, რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,
 9. ლელა ალექსიძე, იოანე პეტრიწი და ანტიკური ფილოსოფია, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.
 10. ლალი ზაქარაძე, გერმანული რომანტიზმი და ქართველი რომანტიკოსები, რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2008.
 11. ქართული აზროვნება – განათლების პრობლემები – ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.
 12. საზოგადოება – ცოდნის ტრანსფორმაცია – ფილოსოფია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009.
 13. ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში, რედაქტორები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, დ. ლაბუჩიძე, გ. თავაძე, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010.
 14. ლეო შტრაუსი, რა არის პოლიტიკური ფილოსოფია? ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა, რედაქტორები: მ. გოგატიშვილი, გ. ბარამიძე, თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „საუნჯე“, 2011.
 15. ფრიდრიხ ნიცშე, Ecce homo. როგორ ხდება ადამიანი ის, რაც ის არის, გერმანულიდან თარგმნა გ. თავაძემ, წინასიტყვაობის ავტორი თ. ირემაძე, ტომის რედაქტორები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე (ფრიდრიხ ნიცშე: რჩეული თხზულებები. აკადემიურ-კრიტიკული გამოცემა ქართულ ენაზე, ტ. I, მთავარი რედაქტორი: თ. ირემაძე), თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2011.
 16. ალექსის დე ტოკვილი, დემოკრატია ამერიკაში, ფრანგულიდან თარგმნა დ. ლაბუჩიძე-ხოფერიამ, წინათქმა დაურთო თ. ირემაძემ, სამეცნიერო რედაქტორები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. თავაძე, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011.
 17. თომას პეინი, საღი აზრი, ინგლისურიდან თარგმნა გ. თავაძემ, წინათქმა დაურთო თ. ირემაძემ, სამეცნიერო რედაქტორები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, დ. ლაბუჩიძე-ხოფერია, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012.
 18. შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური წერილები. ეძღვნება ლერი მჭედლიშვილის 75 წლის იუბილეს. რედაქტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012.
 19. გურამ თევზაძე, ახალი ფილოსოფიის ისტორია. ნაწილი II. იმანუელ კანტიდან ფრიდრიხ ნიცშემდე, რედაქტორები: თ. ირემაძე, ნ. ფიფია, ჰ. შნაიდერი, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012.
 20. მაქს ჰორკჰაიმერი, თეოდორ ადორნო, განმანათლებლობის დიალექტიკა. ფილოსოფიური ფრაგმენტები, თარგმანი და ნარკვევი დ. დუმბაძისა, გამომცემლები: დ. დუმბაძე, თ. ირემაძე, რედაქტორები: რ. ასათიანი, თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „საგა“, 2012.
 21. გიორგი ხეოშვილი, ვასილი როზანოვი, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013.
 22. ამერიკელ განმანათლებელთა პოლიტიკური ესეები: ბენჯამინ ფრანკლინი, ჯონ ადამსი, თომას ჯეფერსონი, ჯეიმს უილსონი, ბენჯამინ რაში, ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა, წინათქმა დაურთო თ. ირემაძემ, სამეცნიერო რედაქტორები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. თავაძე, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013.
 23. ლეო შტრაუსი, იერუსალიმი და ათენი. შესავალი განაზრებანი, ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა, წინათქმა დაურთო თ. ირემაძემ, სამეცნიერო რედაქტორები: თ. ირემაძე, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე, თბილისი: გამომცემლობა „საუნჯე“, 2013.
 24. ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“,
 25. ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია, კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2015.
 26. ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016.
 27. თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში, კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016.

 

აკადემიური სტატიები ქართულ ენაზე:
 1. ფილოსოფიური კომენტარის საკითხები შუა საუკუნეებში, იხ: „ფილოსოფიური განაზრებანი“, # 1 (თბილისი, 2001), გვ. 1-39.
 2. დავა ინტელექტის ერთიანობის შესახებ (ავეროესი, ალბერტ დიდი, თომა აქვინელი), იხ.: „ენა და კულტურა“, # 2 (თბილისი, 2001), გვ. 70-86.
 3. დიტრიხ ფრაიბერგელი აზროვნების აქტიური ბუნების შესახებ, იხ: „ფილოსოფიური განაზრებანი“, # 2 (თბილისი, 2002), გვ. 17-40.
 4. ნიცშეს ფილოსოფიის რეცეფციის ადრეული ხანა (ლუ ანდრეას-სალომედან მარტინ ჰაიდეგერამდე), იხ.: „რიწა“. საზოგადოებრივ-სალიტერატურო ჟურნალი, # 2 (თბილისი, 2006), გვ. 88-91.
 5. პროკლეს ფილოსოფიის ჰეგელისეული გაგება და მისი კრიტიკა შალვა ნუცუბიძის მიერ, იხ.: ქართული აზროვნება – განათლების პრობლემები – ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2008, გვ. 10-15.
 6. მყოფი თუ ყოფნა? (მეტარეფლექსიები იოანე პეტრიწის „განმარტებაის“ შესახებ), იხ.: ფილოსოფია – დიალექტიკა – ლოგიკა. სავლე წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, რედაქტორ-შემდგენელნი და წინათქმის ავტორები: ლ. ზაქარაძე, თ. ირემაძე, თბილისი, 2008, გვ. 105-110.
 7. თომა აქვინელის ჰერმენევტიკული საქმიანობა, იხ.: ქართული აზროვნება – განათლების პრობლემები – ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2008, გვ. 35-39.
 8. ღმერთის ცნება გერმანელ დომინიკანელთა სკოლაში (ალბერტ დიდი და დიტრიხ ფრაიბერგელი), იხ.: ქართული აზროვნება – განათლების პრობლემები – ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2008, გვ. 62-70.
 9. ჭეშმარიტება, ინტერპრეტაცია და კომუნიკაციის პრობლემა ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიაში, იხ.: სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები, რედაქტორ-შემდგენელნი: ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2009, გვ. 10-15.
 10. ნიცშეს ფილოსოფია რეცეფციასა და ტრანსფორმაციას შორის, იხ.: სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები, რედაქტორ-შემდგენელნი: ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2009, გვ. 78-85.
 11. ნიცშეს ფილოსოფია რეცეფციასა და ტრანსფორმაციას შორის, იხ.: სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები, რედაქტორ-შემდგენელნი: ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2009, გვ. 78-85.
 12. პოსტულატები თანამედროვე ფილოსოფიის შესახებ, იხ.: საზოგადოება – ცოდნის ტრანსფორმაცია – ფილოსოფია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2009, გვ. 28-32.
 13. ფრიდრიხ ნიცშე და გრიგოლ რობაქიძე, იხ.: საზოგადოება – ცოდნის ტრანსფორმაცია – ფილოსოფია, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, გ. ბარამიძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2009, გვ. 65-68.
 14. შალვა ნუცუბიძე და ჰეგელის ფილოსოფიის გაგების ძირები საქართველოში, იხ.: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული, ტ. III, თბილისი, 2009, გვ. 10-14.
 15. ბერთოლდ მოსბურგელი და მისი ფილოსოფიური კომენტარი, იხ.: ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2, ეძღვნება აკადემიკოს გრიგოლ წერეთლის ხსოვნას, რედაქტორები: ნ. მახარაძე, მ. გიორგაძე, თბილისი, 2009, გვ. 298-306.
 16. განაზრებანი ინტერნეტის ფილოსოფიის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ, იხ.: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომები, # 2, თბილისი, 2010, გვ. 8-14 (თანაავტორი: გიორგი თავაძე).
 17. ინტერკულტურული ფილოსოფიის დაფუძნების წარმატებული ცდა, იხ.: ჰელმუტ შნაიდერი, ფილოსოფიური გეოგრაფია, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა გ. თავაძემ, რედაქტორი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2010, გვ. 14-21.
 18. რა არის განათლების მიზანი: ცოდნა თუ სიბრძნე? (თანამედროვე ფილოსოფიის რამდენიმე ახალი ასპექტის შესახებ), იხ.: განათლება და განვითარება. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, 1-2 ოქტომბერი, 2010, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, გორი, 2010, გვ. 396-400.
 19. ფერდინანდ ფელმანის „ცხოვრების ხელოვნების ფილოსოფია“, იხ.: „რიწა“. ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი ჟურნალი, # 1-2 (თბილისი, 2010), გვ. 74-76.
 20. თანამედროვე ფილოსოფია ახალი გამოწვევების წინაშე, იხ.: ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში, რედაქტორები: თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, დ. ლაბუჩიძე, გ. თავაძე, თბილისი, 2010, გვ. 10-11.
 21. რა არის თავისუფლება? იხ.: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე, რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ. შარლ ლუი მოტესკიე, ჟან ჟაკ რუსო, გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰერბერტ სპენსერი, ერიხ ფრომი, თბილისი, 2010, გვ. 5-10.
 22. იდეების მსხვრევა. – თავისუფლების იდეის ბედი საბჭოთა საქართველოს ფილოსოფიაში (ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი), იხ.: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე, რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ. შარლ ლუი მოტესკიე, ჟან ჟაკ რუსო, გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰერბერტ სპენსერი, ერიხ ფრომი, თბილისი, 2010, გვ. 114-130.
 23. გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება, იხ.: გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება, რედაქტორ-შემდგენლები და წინათქმის ავტორები: მ. თავხელიძე, თ. ირემაძე, თბილისი, 2011, გვ. 9-14.
 24. ინდივიდუალიზმი თუ ინტერსუბიექტურობა? (ნიცშე და კანტი გრიგოლ რობაქიძის ნააზრევში), იხ.: გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება, რედაქტორ-შემდგენლები და წინათქმის ავტორები: მ. თავხელიძე, თ. ირემაძე, თბილისი, 2011, გვ. 110-123.
 25. ევროპული ძალისხმევა, იხ.: ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი, თბილისი), რედაქტორ-შემდგენელი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2011, გვ. 198-204.
 26. ანტიკურობისა და ბიზანტიის ფილოსოფიური ტრადიცია ანტონ ბაგრატიონის შემოქმედებაში, იხ.: ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3, ეძღვნება აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსების 50-ე წლისთავს, ტ. I, რედაქტორები: ნ. მახარაძე, ნ. სულავა, თბილისი, 2011, გვ. 235-241.
 27. არისტოტელეს ლოგიკის გაგებისათვის ახალი დროის ქართულ აზროვნებაში: ანტონ ბაგრატიონი და მისი არისტოტელური ნარკვევები, იხ.: შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური წერილები. ეძღვნება ლერი მჭედლიშვილის 75 წლის იუბილეს. რედაქტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი, თბილისი, 2012, გვ. 46-56.
 28. ფილოსოფია და ღვთისმეტყველება, იხ.: „უფლის ციხე“, # 2 (საქართველოს საპატრიარქო, თბილისი, 2012), გვ. 58-64.
 29. გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე ქართული აზროვნება, იხ.: აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები. უდო რაინჰოლდ იეკის დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, რედაქტორ-შემდგენლები: თ. ირემაძე და გ. თევზაძე, თბილისი, 2012, გვ. 100-104.
 30. დუალიზმი, იხ.: საქართველო. ენციკლოპედია, ტ. 2: გიმნაზია-ენდრო, თბილისი, 2012, გვ. 501-502.
 31. ევროპული ძალისხმევა, იხ.: ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი, თბილისი), რედაქტორ-შემდგენელი და წინათქმის ავტორი თ. ირემაძე, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2013, გვ. 198-204.
 32. რა არის თავისუფლება? იხ.: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე, რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ. შარლ ლუი მოტესკიე, ჟან ჟაკ რუსო, გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰერბერტ სპენსერი, ერიხ ფრომი, მეორე ქართული გამოცემა, თბილისი, 2013, გვ. 5-10.
 33. იდეების მსხვრევა. – თავისუფლების იდეის ბედი საბჭოთა საქართველოს ფილოსოფიაში (ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი), იხ.: ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე, რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ. შარლ ლუი მოტესკიე, ჟან ჟაკ რუსო, გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰერბერტ სპენსერი, ერიხ ფრომი, მეორე ქართული გამოცემა, თბილისი, 2013, გვ. 114-130.
 34. აზროვნება გზაგასაყარზე: იერუსალიმი და ათენი, იხ.: ლეო შტრაუსი, იერუსალიმი და ათენი. შესავალი განაზრებანი, ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა, წინათქმა დაურთო თ. ირემაძემ, სამეცნიერო რედაქტორები: თ. ირემაძე, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე, თბილისი, 2013, გვ. 5-8.
 35. იონა ხელაშვილის ფილოსოფიური ღვთისმეტყველება, იხ.: „უფლის ციხე“. საქართველოს საპატრიარქო, # 3 (თბილისი, 2014), გვ. 91-96.
 36. ფილოსოფიური ურბანისტიკა. თეორია ადამიანური სივრცის შესახებ, იხ.: თ. ირემაძე, ჰ. შნაიდერი, გ. ხუროშვილი, ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე, ფილოსოფიური ურბანისტიკა, თბილისი, 2014, გვ. 5-9.
 37. ქალაქის იდეის კრიზისი. ურბანული სივრცის ეპიფენომენთა კრიტიკისათვის, იხ.: თ. ირემაძე, ჰ. შნაიდერი, გ. ხუროშვილი, ლ. ზაქარაძე, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე, ფილოსოფიური ურბანისტიკა, თბილისი, 2014, გვ. 122-141.
 38. ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი თავისებურებანი, იხ.: ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2014, გვ. 9-14.
 39. ანტონ ბაგრატიონი (1720–1788 წწ.). ფილოსოფიური შემოქმედება, იხ.: ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2014, გვ. 52-63.
 40. დავით ბაგრატიონი (1767–1819 წწ.). ბუნების ფილოსოფია, ლოგიკა და მეტაფიზიკა, იხ.: ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2014, გვ. 74-80 (უდო რაინჰოლდ იეკთან ერთად).
 41. იაგორ ჭილაშვილი (1792–1838 წწ.). სამართლის ფილოსოფია, იხ.: ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2014, გვ. 91-100 (უდო რაინჰოლდ იეკთან ერთად).
 42. ეპოქა, იხ.: საქართველო. ენციკლოპედია, ტ. 3: ენდრონიკა-თეზამი, თბილისი, 2014, გვ. 32-33 (თანაავტორები: მ. გოგატიშვილი, ლ. ზაქარაძე).
 43. ერი, იხ.: საქართველო. ენციკლოპედია, ტ. 3: ენდრონიკა-თეზამი, თბილისი, 2014, გვ. 51-52.
 44. თავისუფლება, იხ.: საქართველო. ენციკლოპედია, ტ. 3: ენდრონიკა-თეზამი, თბილისი, 2014, გვ. 439-441.
 45. ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების ქართულ აზროვნებაში (ანონიმი ავტორი, ეფრემ მცირე, იოანე პეტრიწი), იხ.: ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2016, გვ. 8-20.
 46. თავისუფლების იდეის ბედი საბჭოთა საქართველოს ფილოსოფიაში, იხ.: თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში, კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2016, გვ. 204-217.

 

აკადემიური სტატიები უცხო ენებზე:
 1. Der intellekttheoretische Ansatz der Selbstreflexivität des Denkens gemäß Kapitel 168 der Elementatio theologica des Proklos und seine Deutung sowie Entfaltung im Proklos-Kommentar Bertholds von Moosburg, in: W. Geerlings / C. Schulze (Hrsg.), Der Kommentar in Antike und Mittelalter, Bd. 2: Neue Beiträge zu seiner Erforschung (Clavis Commentariorum Antiquitatis et Medii Aevi 3), Leiden / Boston, 2004, S. 237-253.
 2. Anfänge der Nietzsche-Rezeption in Georgien, in: Nietzsche-Studien, Bd. 35 (Berlin / New York, 2006), S. 218-227.
 3. Die Rezeption der Aristotelischen Logik im georgischen Denken der Neuzeit: Anton Bagrationi und seine Aristoteles-Studien, in: Zeitschrift für Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens, Bd. 29 (Shaker Verlag, Aachen, 2006), S. 135-143.
 4. Im Nichts hausen die Fragen...//Gedichte von Ernst Meister, aus dem Deutschen ins Georgische übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Tengiz Iremadze, in: Jahrbuch der Ernst-Meister-Gesellschaft, Aachen: Rimbaud-Verlag, 2006 (in deutscher und georgischer Sprache), S. 61-83.
 5. Die Philosophie der Selbstreflexivität bei Joane Petrizi, in: Philosophy – Theology – Culture. Problems and Perspectives (Jubilee volume dedicated to the 75th anniversary of Guram Tevzadze), edited by Tengiz Iremadze, Tamar Tskhadadze, Giorgi Kheoshvili, Tbilisi, 2007, pp. 66-78.
 6. Hans Vaihingers Nietzsche-Studien. Nietzsches Lehre unter dem Aspekt der Philosophie des „Als-Ob“, in: Philosophie, Soziologie, Politologie, hrsg. von T. Iremadze, L. Zakaradze, G. Baramidze, M. Gogatishvili, Tbilissi, 2007, S. 55-58.
 7. Философия на авторефлексията при Иоане Петрици // Християнство и култура, # 33, София, 2008, стр. 35-43.
 8. Die Welt des Wissens: Das Enzyklopädie-Projekt von Diderot und d’Alembert, in: Gesellschaft – Transformation des Wissens – Philosophie, hrsg. von T. Iremadze, L. Zakaradze, G. Baramidze, M. Gogatishvili, Tbilisi, 2009, S. 34-36.
 9. Walter Benjamin, in: Philosophenlexikon, hrsg. von S. Jordan und B. Mojsisch, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2009, S. 69-71.
 10. Joane Petrizi, in: Philosophenlexikon, hrsg. von S. Jordan und B. Mojsisch, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2009, S. 285-286.
 11. Friedrich Nietzsche, in: Philosophenlexikon, hrsg. von S. Jordan und B. Mojsisch, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2009, S. 389-392.
 12. Schalwa Nuzubidse, in: Philosophenlexikon, hrsg. von S. Jordan und B. Mojsisch, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2009, S. 397-398.
 13. Hegel in Georgien. Schalwa Nuzubidse und seine Hegel-Studien, in: Jahrbuch für Hegelforschung, Bd. 12-14, hrsg. von H. Schneider, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2010, S. 267-273.
 14. Фiлософiя Фридриха Нiцше i Творчiсть Григола Робакидзе: iндивiдуалiзм – комунiкацiя – унiверсалiзм, Переклад з росiйськоï В. Недашкiвського // «Філософська думка», № 4, 2010, 35-42.
 15. Seiendes versus Zu einer neuen Interpretation der Gattungslehre von Joane Petrizi, in: Philosophy in Global Change. Jubilee volume dedicated to the 65th anniversary of Burkhard Mojsisch, edited by T. Iremadze in collaboration with H. Schneider and K. J. Schmidt, Tbilisi, 2011, S. 133-139.
 16. Zur Rezeption und Transformation der Aristotelischen und Proklischen Ursachenmodelle bei Joane Petrizi, in: Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft XVII, hrsg. von T. Boiadjiev, I. Christov, G. Kapriev und A. Speer, Sofia, 2011, S. 96-111.
 17. Joane Petrizi, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy (First published Tue Aug 29, 2006; substantive revision Tue Sep 6, 2011): http://plato.stanford.edu/entries/joane-petrizi/
 18. On Christian Reception and Transformation of Plato’s Practical Philosophy in Medieval Georgian Thought, in: Das Gesetz. The Law. La Loi. 38. Kölner Mediaevistentagung 11.-14. September 2012, Thomas Institut der Universität zu Köln, 2012, pp. 50-51.
 19. Grigol Robakidze and Nietzsche’s Philosophy. Individualism – Communication – Universalism, in: T. Iremadze, U. R. Jeck, H. Schneider (eds), Leben verstehen (Philosophie und Sozialtheorie, Bd. 1), Berlin, 2014, pp. 77-84.
 20. Arsen Ikaltoeli und Ephrem Mzire – eine Schüler-Meister-Relation in der georgischen Philosophie und Theologie des Mittelalters, in: Schüler und Meister. Disciples and Masters – Disciples et Maîtres. Kölner Mediaevistentagung 9.-12. September 2014, Thomas Institut der Universität zu Köln, 2014, S. 101-103.
 21. Antikes Wissen und modernes Bewußtsein als hermeneutisches Problem in der georgischen Philosophie des 18. Jahrhunderts: Anton Bagrationi und sein philosophisches Werk, in: Hermeneutik aus chinesischer und westlicher Perspektive. Gedenkenschrift zum 10. Todesjahrs Hans-Georg Gadamers (1900-2002), hrsg. von Pan Derong, East China of Normal University, Shanghai, 2014, S. 197-206 (mit einer chinesischen Zusammenfassung).
 22. Philosophische Urbanistik. Eine Theorie des humanen Raums, in: T. Iremadze, H. Schneider, G. Khuroshvili, L. Zakaradze, M. Gogatishvili, G. Tavadze, Philosophische Urbanistik, Tbilisi, 2014, S. 10-13 (zusammen mit Helmut Schneider).
 23. Die erkennende Seele des Menschen und ihre Funktion im Proklos-Kommentar von Joane Petrizi, in: «Quaestio», 15 (2015): The Pleasure of Knowledge, edited by P. Porro and L. Sturlese, Turnhout, 2015, pp. 201-209.
 24. In memoriam Burkhard Mojsisch, in: Bulletin de Philosophie Médiévale 57 (2015), Turnhout, 2015, S. 559-565 (zusammen mit Udo Reinhold Jeck).
 25. The Pythagorean Doctrine in the Caucasus, in: Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science, edited by A.-B. Renger and A. Stavru (Episteme in Bewegung. Beiträge zu einer transdisziplinären Wissensgeschichte, Bd. 4), Wiesbaden, 2016, pp. 411-422.